เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
group สำนักปลัด
นายปรีชา วรรณพงศ์
รองปลัดเทศบาล
นายเปี๊ยก เวียงฆ้อง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางชวัลลักษณ์ แก่นภักดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุกัญญา เริงชัยภูมิ
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นายกิตติพัฒน์ ศรีบุญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสุริยา ผิวพรรณงาม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางอุดมพร การิสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิโคตร
นิติกรชำนาญการ
นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา ไชยรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวาจิรายุ จันทร์ศิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมณทิชา เทียมคำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายสากล ศิริภักดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายฉลาด สุโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเฮียง สำเนียง
คนงานทั่วไป
นายฐิติพงษ์ ไชยรัตน์
พนักงานดับเพลิง
-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง
นายประเสริฐ สุโพธิ์
พนักงานดับเพลิง
นายสุนทร สุดชา
นักการ